4 ژوئن، 2018

بررسی سرقت علمی مقاله با نرم افزار – پارافریز و رفع سرقت ادبی مقاله

بررسی سرقت علمی مقاله با نرم افزار آتنتیکیت

بررسی سرقت علمی مقاله و تعیین درصد مشابهت با نرم افزار جهت تشخیص پلجریسم و میزان سرقت ادبی مقاله توسط موسسه آتی پژوهش ارائه می شود. این خدمات برای متقاضیانی که با درخواست پارافریز و بازنویسی مقاله ، رفع پلجریسیم و کاهش درصد مشابهت مقاله خود را به ما سفارش دهند یکبار به رایگان انجام می شود. شما می توانید فایل مقاله های مورد نظر برای تعیین میزان مشابهت مقاله را هم اکنون برای ما ارسال کنید و اطمینان داشته باشید که این خدمت همراه با کیفیت و امانت داری برای شما انجام خواهد شد.