7 اکتبر، 2020

نقد و داوری مقالات علمی : آشنایی با روش ها، الگوهای عملی و نمونه های تخصصی

نقد و داوری مقالات علمی گامی اساسی در کمک به حفاظت از کیفیت و یکپارچگی ادبیات منتشره محسوب می شود. در این مقاله با منابعی آشنا می شوید که شما را در مسیر درست قرار داده و الگوهای مورد استفاده در نقد و ارزیابی مقالات علمی ، گزارش های نمونه را در اختیارتان قرار می دهد.